Осми клас

За учебната 2023/2024 година в Средно училище "Васил Левски", град Брезник е утвърден прием на ученици за една паралелка VIII клас - профилирано обучение без интензивно и без разширено изучаване на чужд език и едина паралелка VIII клас - професионално обучение по професия "Помощник-възпитател", специалност "Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца" :

 

1. Профил "Софтуерни и хардуерни науки" със задължителни профилиращи предмети - информатика и информационни технологии.

2. Професия "Помощник-възпитател", специалност "Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца".

 

График на дейностите по приемането на учениците

 

Вид дейност

Срок

Прием в VIII клас

Подаване   на   заявления   за   насочване  към комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

03 – 21 май 2023 г.

Записване на учениците, насочени от комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

до 04 юли 2023 г.

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

05 – 07 юли 2023 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

до 12 юли 2023 г.

Записване на приетите ученици на първи етап на  класиране  или  подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

13 – 17 юли 2023 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

до 19 юли 2023 г.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

20 – 24 юли 2023 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

25 юли 2023 г.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

26 – 27 юли 2023 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

до 31 юли 2023 г.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

01 август – 02

август 2023  г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

до 04 август 2023 г.

Подаване на документи за участие в четвърти етап на класиране

7-8 август

2023 г.

 Обявяване на резултатите от четвърти етап на   класиране

до 10 август 2023 г.

 Записване на класираните ученици на четвърти   етап на класиране

11-14 август 

2023 г.

 Обявяване на свободните места след четвърти   етап на класиране

до 16 август 2023 г.

 Подаване на заявление до директора на   училището за попълване на свободните места   след четвъртия етап на класиране

Определя се от директора след 16 август 2023 г., но не по-късно от 10 септември 2023 г.

Утвърждаване на реализирания държавен план-прием от началника на РУО

до 14 септември

2023 г. вкл.

 

Необходими документи за записване:

1. Заявление по образец на училището.

2. Оригинал и копие на свидетелство за завършено основно образование.

3. Акт за раждане - оригинал за сверяване на данните.

 

Заповед на РУО-Перник за утвърждаване на държавен план-прием за учебната 2023/2024 година